Rejstřík Unie

Na domovskou stránku Rejstříku Unie můžete vstoupit pomocí odkazu zde nebo záložky Přihlásit se v horním menu. 

Přihlášení

1. Již mám přístup do Rejstříku Unie (jsem zmocněný zástupce)
Pro přihlášení je třeba znát uživatelské jméno/email, heslo a číslo mobilního telefonu, případně mít mobilní zařízení s mobilní aplikací EU Login Mobile.
Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie je ke stažení zde.
Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile je ke stažení zde.

2. Již jsem se zaregistroval do Rejstříku Unie a od správce rejstříku jsem obdržel Aktivační klíč
Do Rejstříku Unie se standardně přihlaste (viz. výše), systém vás automaticky vyzve k zadání Aktivačního klíče a po jeho zadání již budete mít plný přístup k vašim účtům.

3. Jsem nový uživatel a chci být zmocněným zástupcem již otevřeného účtu

Manuál pro registraci uživatele je ke stažení zde.
Manuál pro přihlášení do Rejstříku Unie pomocí mobilní aplikace EU Login Mobile je ke stažení zde.
Postup změny nebo přidání zmocněného zástupce najdete na stránce Změna zmocněného zástupce.

4. Jsem nový uživatel a chci otevřít nový účet

Postup otevření účtu najdete na stránce Otevření účtu.

Změna údajů

Pokud chcete změnit e-mailovou adresu u Vašeho účtu, postupujte prosím podle tohoto návodu.
Pokud chcete změnit telefonní číslo u Vašeho účtu, postupujte prosím podle tohoto návodu.

Účty

 • Účty začínající označením EU mohou být využívány pro transakce s evropskými povolenkami (EUA, EUAA), se švýcarskými povolenkami (CHU, CHUA) i se způsobilými kjótskými jednotkami (CER a ERU). Jedná se o vkladový účet provozovatele zařízení, vkladový účet provozovatele letadla a obchodní účet. Osobní vkladové účty byly automaticky změněny na obchodní účty. 

  Více o způsobilosti kjótských jednotek najdete zde.

 • Účty začínající označením CZ (osobní účty v národním registru) mohou být využity pouze pro transakce s kjótskými jednotkami. Pro tyto účty také platí jiná pravidla, než jsou popsána níže.

 • Seznam důvěryhodných účtů umožňuje pracovat flexibilněji s účty, které si držitel účtu nadefinuje jako důvěryhodné. Změny v seznamu důvěryhodných účtů (přidání nebo odstranění účtu) vždy musí zadat jeden zmocněný zástupce a schválit jiný zmocněný zástupce. Účet je přidán na seznam důvěryhodných účtů za 4 pracovní dny po schválení zmocněným zástupcem.

  Držitel účtu se může rozhodnout, zda transakce ve prospěch důvěryhodných účtů budou podléhat metodě čtyř očí nebo metodě dvou očí (viz níže). Dále se držitel vkladového účtu provozovatele zařízení nebo letadla může rozhodnout, zda umožní transakce ve prospěch účtů mimo seznam důvěryhodných účtů. K úpravě tohoto nastavení prosím použijte tento formulář.

 • Výpis z účtu lze nejen zobrazit, ale také si jej stáhnout ve formátu PDF nebo CSV. Postup najdete zde.

 Uživatelé

 • Osoby s přístupem na více účtů mají pouze jedny přihlašovací údaje.

 • Přihlašování uživatele do Rejstříku Unie a při podepisování transakcí je nutné použít jednu z následujících metod:
  • SMS kód zasílaný na registrovaný mobilní telefon; pro přihlášení uživatele do Rejstříku Unie může být použito pouze jedno číslo mobilního telefonu. Číslo mobilního telefonu uvedené ve Vašich osobních údajích musí být stejné jako číslo mobilního telefonu zadané v Ověřovací službě Evropské komise (EU Login). Pokud tato dvě čísla nejsou shodná, při přihlášení do Rejstříku Unie se zobrazí oznámení vyzývající k aktualizaci čísla mobilního telefonu.
  • mobilní aplikace EU Login Mobile nainstalovaná na mobilním zařízení; mobilní zařízení může být přidáno pouze k jednomu EU Login účtu a zároveň se uživatel může přihlašovat do Rejstříku Unie pouze pomocí jednoho zařízení.

 • Na každý účet je nutné nominovat minimálně dva zmocněné zástupce. Pro vkladový účet provozovatele zařízení/letadla a obchodní účet může držitel účtu jmenovat až 15 zmocněných zástupců.

 • Zmocnění zástupci můžou mít následující oprávnění k provádění transakcí a jiných procesů: navrhovatel, schvalovatel, navrhovatel a schvalovatel, přístup pouze pro čtení.
  Jestliže si přejete provést změnu rolí stávajících zmocněných zástupců, použijte prosím tento formulář.

Transakce

 • V Rejstříku Unie je od 10. září 2023 možné nastavit dobrovolné limity transakcí na jednotlivých účtech.

 • Transakce ve prospěch účtů na seznamu důvěryhodných účtů jsou dokončovány dle následujících pravidel:
  • Jestliže je transakce schválena (nebo navržena v případě, kdy ji není nutné schválit) v pracovních dnech mezi 10:00 a 16:00, je dokončena okamžitě.
  • Jestliže transakce je schválena (nebo navržena v případě, kdy ji není nutné schválit) mimo pracovní dny mezi 10:00 a 16:00, je dokončena následující pracovní den v 10:00.

 • Transakce ve prospěch účtů mimo seznam důvěryhodných účtů jsou dokončovány dle následujících pravidel:
  • Jestliže je transakce schválena v pracovních dnech před 12:00, je dokončena ve 12:00 následující pracovní den.
  • Jestliže transakce je schválena v pracovních dnech po 12:00 (např. v pondělí 13:00), je dokončena ve 12:00 druhý následující pracovní den (v uvedeném příkladě středa 12:00).
  • Jestliže transakce je schválena mimo pracovní den (např. v neděli), bude dokončena ve 12:00 druhý následující pracovní den (v uvedeném příkladě úterý 12:00).

 • Držitelé vkladových účtů provozovatele zařízení/letadla se mohou rozhodnout, zda umožní transakce z tohoto účtu na účty, které nejsou definované v seznamu důvěryhodných účtů.

  Pro úpravu nastavení seznamu důvěryhodných účtů (tj. povolení transakci na nedůvěryhodné účty) použijte prosím tento formulář.

 • Tyto informace si můžete také zobrazit v Přehledu transakcí, jejich schvalování a aplikace jejich zpoždění a Přehledu časů zahájení a dokončení transakcí.

 • V průběhu státních svátku a dnů pracovního klidu v České republice nejsou transakce zahajovány.

 • Transakce do švýcarského rejstříku jsou realizovány v předem stanovených dnech.

 • Při každém převodu musí zmocněný zástupce uvést, zda se jedná o bilaterální transakci, tzn. přímý převod mezi dvěma subjekty bez zprostředkovatele. Převody mezi účty jednoho majitele nejsou považovány za bilaterální transakci.

 • Metoda čtyř očí – činnost v rejstříku navrhne jeden zmocněný zástupce a druhý zmocněný zástupce ji schválí. Metoda čtyř očí je bez výjimky povinná při práci se seznamem důvěryhodných účtů a při transakcích ve prospěch účtů mimo seznam důvěryhodných účtů. Při transakcích ve prospěch důvěryhodných účtů se může držitel účtu rozhodnout, že metodu čtyř očí používat nebude. V tomto případě nebudou transakce na důvěryhodné účty schvalovány druhým zmocněným zástupcem (tzv. metoda dvou očí).
  Pro úpravu nastavení seznamu důvěryhodných účtů (tj. metodu dvou nebo čtyř očí) použijte prosím tento formulář.

 • Sériová čísla povolenek nejsou uživatelům viditelná.
 • Doklad o transakci lze stáhnout ve formátu PDF. Postup najdete zde.

Obecné informace

OTE, a.s., spravuje český Rejstřík obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů již od roku 2005, nejdříve na základě pověření od Ministerstva životního prostředí České republiky, později na základě zákona č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů.

Rejstřík slouží k zajištění přesné evidence vydávání, držení, převádění a rušení povolenek. Povolenky a kjótské jednotky se evidují na jednotlivých účtech smluvní strany, vkladových účtech provozovatele zařízení, vkladových účtech provozovatele letadla, obchodních účtech a osobních účtech v národním registru. Podle Zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 383/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů mají provozovatelé zařízení, která na základě povolení vydaného MŽP vypouští skleníkové plyny do ovzduší, povinnost mít zřízen účet v Rejstříku. Tato povinnost náleží také provozovatelům letadla, kteří mají provozní licenci vydanou v České republice nebo spadají pod správu České republiky podle seznamu provozovatelů letadel vydaného Evropskou komisí. Obchodní účet v národním registru si může otevřít jakákoliv fyzická či právnická osoba včetně provozovatele zařízení nebo provozovatele letadla, který již má vkladový účet provozovatele.

Evropský systém obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) zřizuje Směrnice 2003/87/ES ve znění pozdějších předpisů. Od roku 2008 jsou evropské rejstříky začleněny do systému rejstříků v rámci Kjótského protokolu. Podle nařízení Komise (EU) v přenesené pravomoci č. 2019/1122 ve znění pozdějších předpisů  má každý členský stát povinnost používat jednotný Rejstřík Unie, který funguje také jako rejstřík Kjótského protokolu.